Daar gaan we voor!

Onze school onderschrijft de waarden en het pedagogisch project van het GO!. Wij zetten in op deze pijlers:

 • onderwijskwaliteit
 • vorming van de totale persoon
 • respect voor diversiteit
 • openheid en verdraagzaamheid
 • oog voor de maatschappelijke werkelijkheid
 • innovatie en creativiteit
 • betrokkenheid van de schoolparticipanten.

Kinderen degelijk voorbereiden op de middelbare school, hen voorbereiden op een rol in de maatschappij, dat is onze belangrijkste zorg.

Wij vertalen deze doelstellingen voor onze school in vier krachtlijnen:

 • Wij zijn een innovatieve school.
 • We zijn een warme school waar iedereen kan thuis komen.
 • Leerlingen gaan op ontdekkingstocht.
 • We leggen het accent op taalvaardigheid.
Wij zijn een innovatieve school

Wij stimuleren onze leerlingen om probleemoplossend te denken. We spreken daarbij hun creatieve kwaliteiten aan en geven hen de kans om veel van elkaar te leren. We beseffen dat niet alle kinderen vanuit dezelfde beginsituatie starten. Ze vertrekken met een verschillende ‘rugzak’, vanuit verschillende thuissituaties en culturen, met een waaier aan mogelijkheden en beperkingen. Leerkrachten gaan daarom inventief om met de diversiteit in hun klas en bieden onderwijs op maat met aangepaste inhouden en met waardering voor de kinderen hun inbreng en evolutie.

Leerlingen gaan op ontdekkingstocht

De kinderen ervaren zelf, ze leren door actief bezig te zijn, maar niet zonder begeleid te worden in hun leerproces. We willen uit elk kind het beste halen en het zo goed mogelijk voorbereiden op het middelbaar onderwijs. De leerkracht hanteert werkwijzen die interactief zijn, die leerlingen aanzet om te experimenteren, te ervaren, te onderzoeken, om te leren van elkaar.

Wij zijn een warme school

Alleen als kinderen zich thuis voelen op school, kunnen ze succeservaringen opdoen. Door aansluiting te zoeken bij hun leefwereld verruimen we hun blik en kunnen ze intellectueel en emotioneel groeien. Zo krijgen ze een positief zelfbeeld en helpen we hen om positief-kritisch naar zichzelf en naar de wereld rondom hen te kijken. Vanaf 1 september 2018 werkt er halftijds een brugfiguur op onze school, die ook aan huis komt. Ze  werkt vraaggestuurd projecten uit die een brug slaan tussen school en thuis. Zo willen we onze ouders intensiever betrekken bij de school en hen tips geven.

Het accent op taalvaardigheid

Communicatie onderling, communicatie tussen leraar en leerling, geschreven of gesproken boodschappen, pictogrammen, het verwoorden van eigen gedachten en gevoelens, het beter leren kennen van de wereld om ons heen … dit alles heeft met taal te maken. Wij willen de taalvaardigheid van de leerlingen vergroten, rekening houdend met hun eigenheid. Taalvaardig zijn betekent zelfredzaam zijn.

11
7
4
1