3
Lager 1
1
Lager onderwijs

Onze lagere school kent 12 klassen, telkens 2 per leerjaar. De leergebieden zijn Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie, muzische vorming, Frans (vanaf het 5de leerjaar) en lichamelijke opvoeding (turnen én zwemmen).

Onze lessen zijn gebaseerd op de leerplannen van het GO!. We gebruiken volgende methodes:

  • Nederlands: Taalkanjers
  • Wiskunde: Wiskanjers en Zwiso
  • Frans: Francofan

Wanneer uit observatie of evaluatie een probleem naar boven komt, nemen we samen met de klasleerkracht de nodige maatregelen. Het M-decreet schrijft brede zorg in de klas voor, dit wil zeggen dat kinderen de kans krijgen om eerst in de klas te remediëren met hun eigen leerkracht. Daarnaast kunnen we ook zorgleerkrachten en onze zorgcoördinator inschakelen.

Omdat elke leerling een traject op maat verdient, werken we met flexibele niveaugroepen. Zo bieden we een brede waaier aan differentiatiemogelijkheden. Daarnaast gaan een aantal klassen aan de slag met teamteaching.

In al onze klassen is er aandacht voor sociale vaardigheden: samenwerken (ook klasdoorbrekend), sociale vorming, zelfontplooing , zorgen voor elkaar, werken rond pesten, …

Elke klas maakt een aantal educatieve uitstappen. Daaraan deelnemen is verplicht. Deze uitstappen helpen de leerlingen immers om de leerstof op een concrete en aanschouwelijke manier te verwerken.

Qua evaluatie drukken we met kleurcodes of letters uit of een kind een doelstelling bereikt heeft of niet. Dit werkt motiverender dan met punten of gemiddelden. We remediëren en evalueren constant. Omdat we zo kort op de bal spelen, geven we onze leerlingen maximale leerkansen en krijgen wij een uniek en gedetailleerd totaalbeeld van hen.

De tweede en derde graad gaat beurtelings op GWP: het ene jaar gaan het derde en vierde leerjaar drie dagen op bosklassen, het volgende jaar gaan het vijfde en zesde leerjaar drie dagen op zeeklassen.

Naast de sportactiviteiten op school (turn- en zwemlessen) plannen we per graad ook twee sportnamiddagen op woensdag i.s.m. MOEV. Deze zijn volledig gratis en vrijblijvend.