Zorg zonder zorgen

Uiteraard proberen onze leerkrachten in de klassen zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de noden van alle kinderen door te differentiëren en te remediëren. Soms is dit echter niet genoeg. Wanneer uit evaluatie of observatie blijkt dat een leerling extra zorg nodig heeft, zal hier met het zorgteam hulp op maat geboden worden. Hierin gaan we zo flexibel mogelijk te werk. Het kan zijn dat een leerling individueel extra begeleiding krijgt of in een kleine groep of een zorgleerkracht kan mee in de klas komen werken om zo bepaalde leerlingen extra steun te geven. Wanneer het nodig is wordt er multidisciplinair samen met u naar een oplossing gezocht. Deskundigen van het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding) worden hierbij betrokken. Bij medische problemen kan er met de schoolarts overlegd worden. Wij stellen een goede samenwerking op prijs. Een gezamenlijke aanpak van problemen is vaak de beste aanpak voor het kind.

9
6
2
13